გაზიარება
ჩვენ შესახებ

საქართველოს ეკონომიკური კვლევების ბიუროს საკონსულტაციო კომპანია (GBER consulting) დაკომპლექტებულია გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური პროფესიონალი კადრებით. ჩვენ თანამშრომლებს აქვთ როგორც სახელმწიფოს სხვადასხვა ორგანოში (სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში, აუდიტის დეპარტამენტში, დავების დეპარტამენტში, სტანდარტების ეროვნულ სააგენტოში) ისე კერძო სექტორში (წამყვან აუდიტორულ ფირმებში, კვლევით ორგანიზაციებში) მუშაობის დიდი გამოცდილება. ისინი კარგად იცნობენ გადასახადებთან, სტანდარტებთან, ფინანსურ ანგარიშგებასთან და შეფასებასთან დაკავშირებულ რისკებს და თეორიულ და პრაქტიკულ ასპექტებს. აღნიშნულიდან გამომდინარე ჩვენი კომპანია უზრუნველყოფს თქვენი საქმიანობისათვის მსგავსი რისკების შემცირებას, დაგეხმარებათ ბიზნესის უფრო ხელსაყრალად დაგეგმვაში და თქვნი ბიზნესის კანონიერი უფლებების დაცვაში.

მომსახურება
1 სრული საბუღალტრო მომსახურება
2 კონსულტაცია საგადასახადო საკითხებში
3 საგადასახადო დავების წარმოება
4 ფინანსური აუდიტი
5 საგადასახადო აუდიტი
6 ქონებისა და ბიზნესის შეფასება
7 ბაზრის კვლევა
8 ორგანიზაციის დარეგისტრირება / რეორგანიზაცია / ლიკვიდაცია
9 კონსულტაცია სამართლებრივ საკითხებში
10 კონსულტაცია სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში
11 კონსულტაცია სტანდარტიზაციის სფეროში
12 კონსულტაცია ტექნიკური რეგლამენტირების სფეროში
13 კონსულტაცია უცხო ქვეყნის ტექნიკური რეგლამენტირების სფეროში
14 კონსულტაცია საქონლის / პროდუქციის ეტიკეტირებასთან დაკავშირებით